Regulamin Serwisu Rentbet.pl


I. Postanowienia ogólne
 • Artykuł 1. DEFINICJE
WAKNE

Przedsiębiorstwo o nazwie:"WAKNE Tomasz Drzewiecki", adres: 86-014 Sicienko, Mochle 65, NIP: 554-268-41-09,

RENTBET.PL

prowadzony przez WAKNE serwis internetowy. Świadczy on usługi zwane Internetową Wypożyczalnią Rentbet.pl utrzymywany przez Wakne w domenie www.rentbet.pl,

PARTNER

Osoba lub Firma, która założyła konto użytkownika w serwisie RENTBET.PL celem wystawienia własnej oferty wynajmu.

NARZĘDZIA , MASZYNY

zgodnie z Regulaminem jest to rzecz, prawo lub usługa , które mogą być przedmiotem Najmu,

BOK

biuro obsługi klienta dostęne 24h/dobę poprzez formularz zgłoszeniowy lub pocztę e-mail,

USŁUGA

usługa polegająca na umożliwieniu umieszczenia własnej oferty MASZYN do wynajmu na stronach serwisu RENTBET.PL przez PARTNERA,

UŻYTKOWNIK

podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i korzysta z portalu RENTBET.PL,

TRANSAKCJE

procedury opisane w Art. 3. Regulaminu: "Rodzaje Transakcji"

REGULAMIN

niniejszy Regulamin Rentbet.pl

 • Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dla osób niepełnoletnich (przed 18 rokiem życia) dopuszczalne jest korzystanie z Rentbet.pl w zakresie w jakim pozwala na to powszechnie obowiązujące prawo.

2.2. Podmioty, o których mowa w artykule 2.1. w celu umieszczenia oferty własnej wypożyczalni powinny wypełnić odpowiednie formularze na koncie użytkownika.

2.3. WAKNE zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta Użytkownika w przypadku wystąpienia, zagrożenia bezpieczeństwa innych Użytkowników. WAKNE zastrzega sobie możliwość usunięcia oferty kiedy jej treść narusza Regulamin.

2.4. WAKNE nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ewentualnych błędów hostingu lub ataków hakerskich skierowanych przeciwko RENTBET.pl (lub partnerom WAKNE) uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie serwisu RENTBET.pl.


II. Transakcje
 • Artykuł 3. RODZAJE TRANSAKCJI

3.1. WAKNE, jako operator RENTBET.PL, umożliwia pierwszym 10 Użytkownikom usługę bezpłatnego umieszczenia ofert wynajmu na stronach Rentbet.pl do czasu, aż ostatni z 10 użytkowników przewidzianych w promocji założy konto. Po upłynieciu terminu promocyjnego zarejestrowani użytkownicy otrzymają ofertę na dalszeko korzystania z usług oferowanych przez serwis Rentbet.pl. WAKNE udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe na stronach Rentbet.pl. WAKNE nie jest stroną umów najmu zawieranych pomiędzy Użytkownikami i ich klientami, którzy będą wynajmować MASZNY. Najemca i Wynajmujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy wynajmu danego NARZĘDZIA. WAKNE nie ponosi odpowiedzialności za transakcje Użytkowników i występowanie ewentualnych szkód z tym związanych. Każdy Użytkownik winien na tę okoliczność zabezpieczyć się w stosowny sposób (np. instalując nadajnik GPS w cennych MASZYNACH, lub wykupując stosowne ubezpieczenie).

3.2. W ramach Rentbet.pl można przeprowadzić następujące rodzaje Transakcji:

 1. a. bezpłatna usługa otwarcia konta użytkownika.
 2. b. płatna usługa aktywowania Wypożyczalni Internetowej w panelu Użytkownika (uprawniającego do wystawiania oferty wypożyczalni).
 3. c. płatna usługa umieszczenia Ogłoszeń i Reklam na okres ustalony indywidualnie.
 • Artykuł 4. URUCHOMIENIE WYPOŻYCZALNI RENTBET.PL

4.1. Aby wystawić MASZYNY w RENTBET.PL, UŻYTKOWNIK powinien wypełnić dane Profilu Użytkownika oraz dane z zakładki Twoja Wypożyczalnia w panelu użytkownika.

4.2. Po dokonaniu płatności (nie dotyczy oferty promocyjnej) PARTNER uzyskuje pełen dostęp do edycji treści wypożyczalni, a sama wypożyczalnia zostaje udostępniona publicznie dla potencjalnych klientów.

4.3.Opisy i treść wystawionych MASZYN nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, co PARTNER oświadcza rozpoczynając Transakcję (wysłanie, zatwierdzenie wypełnionego formularza transakcji).

4.4. Opis MASZYN musi być prawdziwy i zgodny ze stanem faktycznym, a zwłaszcza nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników lub Klientów. Musi być on także zgodny z wymogami prawa. Jeśli to konieczne, powinien zawierać informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. WAKNE nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w Transakcji ponosi wyłącznie PARTNER. PARTNER jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości opisu. Wszelkie treści zawarte w ofercie muszą być pozbawione wulgaryzmów oraz mieścić się w kanonie zasad ogólnoprzyjętej kultury i dobrego tonu. Umieszczając ofertę PARTNER musi więc dokonać weryfikacji treści biorąc pod uwagę możliwość dotarcia do nich osób niepełnoletnich. Łamanie obowiązującego prawa przez PARTNERA nieść może za sobą konsekwencje prawne i dyscyplinarne ze strony WAKNE w postaci usunięcia Transakcji z ogólnodostępnej bazy danych. WAKNE udostępni wszelkie materiały dotyczące konkretnej oferty (łamiącej przepisy prawa polskiego i postanowiena regulaminu) na prośbę jednostek wymiaru sprawiedliwości działającyh w imieniu osób pokrzywdzonych (Numer IP komputera, a także nadesłane zdjęcia i upublikowane treści).

4.5. Oferty nie mogą zawierać w szczególności treści pornograficznych, ogłoszeń towarzyskich, treści promujących rasizm, ani profanujących symbole religijne. Publikowane treści ofert muszą być zgodnie z obowiązującym prawem.

 • Artykuł 7. ROLA WAKNE

7.1. WAKNE nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie Użytkowników w ramach Rentbet.pl ani za następstwa podjętych przez nich działań skierowanych np. na naruszenie dóbr osób trzecich, co zawsze wiąże się ze złamaniem postanowień Regulaminu. WAKNE nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo, jakość lub legalność posiadanych MASZYN przez PARTNERA.

7.2. Zbywaj może usunąć Użytkownika w przypadku, gdy czynności związane z wynajmem naruszają postanowienia Regulaminu. Jeśli treść ofert łamie obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię RENTBET.pl. może to skutkować natychmiastowym usunięciem konta, a co zatym idzie przestaje być ono wówczas dostępna w RENTBET.PL. Dalsze czynności w ramach tego PARTNERA, są niemożliwe. PARTNER może wówczas zostać poinformowany o tym fakcie drogą mailową.

 • Artykuł 8. PŁATNOŚCI

8.1. Usługi świadczone przez WAKNE w ramach Rentbet.pl są odpłatne. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja kiedy jakaś usługa podlega okresowej promocji i może być udostępniona bezpłatnie.

8.2. Płatności są realizowane poprzez wpłaty na konto WAKNE.


III. Postanowienia końcowe
 • Artykuł 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

9.1. Podane przez Sprzedających dane osobowe WAKNE może zbierać i przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

 • Artykuł 10. ZMIANY REGULAMINU

10.1. WAKNE może zmienić Regulamin. Nową wersję usług świadczonych w ramach RENTBET.pl. wprowadza się z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian, są prowadzone na zasadach dotychczasowych i z poszanowaniem zasady "lex retro non agit". Nowa wersja usług staje się skuteczna w terminie wskazanym przez WAKNE, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w RENTBET.pl zmienionego Regulaminu,

 • Artykuł 11. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

11.1 Usługi świadczone przez Zbywaj opierają się na umowie pomiędzy Użytkownikiem, a WAKNE w oparciu o Transakcje. Warunki umowy Transakcji określa Regulamin, w oparciu o prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Zbywaj w ramach RENTBET.pl roztrzygane będą w pierwszej kolejności w drodze konsultacji i negocjacji. Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać polubownie, roztrzygać będzie właściwy Sąd.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w ninejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 • Artykuł 12. REKLAMACJE

12.1. Użytkownikowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji, w przypadku gdy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez WAKNE lub odbywają się z naruszeniem postanowień Regulaminu.

12.2. Reklamację można złożyć wysyłając stosowny mail do BOK na adres e-mail: biuro@rentbet.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy. Reklamacja musi zawierać informację o PARTNERZE i rodzaju Transakcji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację (e-mail lub telefon).

12.3. Dane zawarte w reklamacji muszą być kompletne, a w przeciwnym razie przed rozpatrzeniem reklamacji WAKNE zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

12.4. Reklamacja rozpatrywana jest przez WAKNE w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że WAKNE może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od wystąpienia przyczyn reklamacji.

12.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail danego Użytkownika.

 • Artykuł 13. WAŻNOŚĆ

13.1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Kontakt:

Właściciel serwisu:
Wakne Tomasz Drzewiecki
Mochle 65
Sicienko 86-014.
Telefon: +48 608-612-553
email:biuro@rentbet.pl

Znajdź nas na:
Lubie to: